Política de privadesa

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, ALIER, SA (Alier) informa sobre el tractament de les vostres dades personals.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES DADES?
Titular del lloc: Alier, S.A.
CIF: A08031544.
Domicili Social: C/ Avda. Diagonal 403, 6è 3a, 08008, Barcelona.
Telèfon: +34 93 304 28 60.
Email: info@alier.com.

AMB QUINA FINALITAT TRACTAREM LES SEVES DADES PERSONALS?
• Respondre les consultes i/o sol·licituds d’informació transmeses per usuaris a través del lloc web.
• Gestionar la participació en processos de selecció de personal dels candidats que traslladin les seves sol·licituds a través dels canals disposats per Alier a aquest efecte. Tant en processos de selecció actius com en futurs que puguin adaptar-se al seu perfil professional.
• Possibilitar la planificació de transport a través del canal disposat per Alier.
• Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries per possibilitar la relació comercial amb clients i/o proveïdors.
• Tractaments destinats al compliment de les obligacions comptables, fiscals i/o mercantils legalment establertes.
• Possibilitar la remissió de comunicacions a propòsit dels productes i serveis d’Alier.
• Respondre i, en tot cas, estudiar les denúncies rebudes a través del “Canal Ètic” de l’empresa i/o el Formulari de denúncia d’igualtat i prevenció d’assetjament.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER AL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?
• Respondre les consultes i/o les sol·licituds d’informació transmeses per usuaris a través del lloc web. El consentiment manifestat amb vostè, en el moment de fer la sol·licitud (Art. 6.1.a. RGPD).
• Gestionar la participació en processos de selecció de personal dels candidats que traslladin les seves sol·licituds a través dels canals disposats per Alier a aquest efecte. Tant en processos de selecció actius com en futurs que puguin adaptar-se al seu perfil professional. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte on l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals (Art. 6.1.b. RGPD).
• Possibilitar la planificació de transport a través del canal disposat per Alier. Possibilitar l’execució dels serveis contractats (Art. 6.1.b. RGPD).
• Possibilitar la relació comercial amb clients i proveïdors. Possibilitar l’execució dels serveis contractats o el compliment de les obligacions relacionades amb els productes oferts (art. 6.1.b. RGPD).
• Tractaments destinats al compliment de les obligacions comptables, fiscals i/o mercantils legalment establertes. El tractament és necessari per complir una obligació legal aplicable al responsable del tractament (Art. 6.1.c RGPD).
• Possibilitar la remissió de comunicacions a propòsit dels productes i serveis d’Alier. Interès legítim de màrqueting directe respecte a clients i consentiment per a clients potencials (Art. 21 LSSI).
• Respondre i en tot cas estudiar les denúncies rebudes a través del Canal Ètic de l’empresa i/o el Formulari de denúncia d’igualtat i prevenció d’assetjament. Complir amb la llei i amb la normativa continguda al Codi Penal de responsabilitat penal de les persones jurídiques (Art. 6.1.c RGPD).


A QUINS DESTINATARIS ES COMUNICARAN LES SEVES DADES?
Únicament està prevista la comunicació de les dades facilitades, a través del present lloc web o durant la prestació de serveis, en cas que resultés imprescindible per complir les finalitats assenyalades per a cada tractament concret o una llei ho establisca.

PER QUANT TEMPS CONSERVAREM LES SEVES DADES?
En general, les dades proporcionades es conservaran:
• Consultes i sol·licituds d’informació. El temps necessari per a la gestió de les vostres sol·licituds.
• Selecció de personal. En cas que no hagi estat seleccionat, dos anys per a futurs processos de selecció.
• Possibilitar la planificació de transport a través del canal disposat per Alier.
Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries per possibilitar la relació comercial amb clients i/o proveïdors.
Tractaments destinats al compliment de les obligacions comptables, fiscals i/o mercantils legalment establertes. Per a tots ells, els terminis legalment establerts.
• Remissió de comunicacions a propòsit dels productes i serveis d’Alier. Fins que la informació hagi deixat de ser útil per a la finalitat prevista o retiri el consentiment atorgat.
• Respondre i en tot cas estudiar les denúncies rebudes a través del Canal Ètic de l’empresa i/o el Formulari de denúncia d’igualtat i prevenció d’assetjament. Les dades que es facilitin es conservaran el temps necessari per investigar i resoldre la denúncia i fins a la prescripció o finalització de les accions legals que es puguin derivar. En qualsevol altre cas, les dades s’eliminaran transcorregudes un any des de la recepció.

En tot cas, se suprimiran quan ho sol·liciti i sigui possible la seva supressió.

ON OBTENIM LES SEVES DADES?
Les dades que tractarem són les que ens pugui anar facilitant vostè al llarg de la nostra relació.

QUINES SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?
Quan Alier tracti les seves dades personals, vostè té dret a sol·licitar:
Accés.- L’interessat tindrà dret a obtenir, per part d’Alier, confirmació de si s’estan tractant o no les dades que li concerneixin, així com informació detallada sobre determinats aspectes del tractament que s’estigui duent a terme.
Rectificació.- L’interessat tindrà dret a obtenir la rectificació de les dades personals inexactes que li concerneixin o que es completin les que siguin incompletes.
Supressió.- Linteressat tindrà dret a sol·licitar la supressió de les seves dades personals, en tot cas a la supressió estarà subjecta als límits establerts a la norma reguladora.
Limitació del seu tractament.- L’interessat tindrà dret a sol·licitar la limitació respecte al tractament de les dades de caràcter personal
Oposició al tractament.- En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les dades. Alier deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims, imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Dret a la portabilitat de les vostres dades.- És a dir, tindreu dret a rebre les dades personals que us incumbeixin, que hagueu facilitat a un responsable del tractament, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica ia transmetre-les a un altre responsable del tractament. .
Els referits drets podran ser exercits mitjançant sol·licitud adreçada a: Alier, S.A. Av. Diagonal 403 6è 3 08008 Barcelona. Tel. 933042860 E-mail info@aliersa.com

QUÈ PASSA SI NO FACILIT LES DADES SOL·LICITATES?
La negativa a facilitar les dades assenyalades com a obligatòries podria suposar la impossibilitat d’accedir al servei o respondre a les seves sol·licituds.
Transferències internacionals.
No està prevista la transferència internacional de les dades tractades.
Tutela de les autoritats de control.
En cas que ho cregui oportú, pot requerir la tutela de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades presentant la reclamació corresponent. www.agpd.es. C/ Jorge Juan núm. 6 28001 Madrid.