Bones pràctiques

Compliance

https://alier.com/wp-content/uploads/2022/03/Rectangle-443-1.jpg

Compliance

El model de gestió empresarial d’ALIER SA està basat en el compliment estricte de la llei i en la prevenció del risc penal en tots els aspectes implicats en l’exercici de la seva activitat.

Per això, compta des del 2015 amb un model de compliance que dota l’empresa d’un conjunt d’eines que tenen com a finalitat crear una veritable cultura de compliment normatiu.

El model de compliance d’ALIER SA és un sistema de prevenció, detecció, control i gestió del risc normatiu que afecta tots els membres de l’organització, sense distinció del càrrec o funció a l’organització.

NORMATIVA INTERNA DE COMPLIANCE

El compliance d’ALIER SA imposa directrius a favor de l’establiment d’una cultura ètica mitjançant l’elaboració de normes internes que, juntament amb la normativa vigent i les normes en matèria de responsabilitat penal de les persones jurídiques, configuren el model de compliance de compliment obligat tots els membres de ALIER SA. Aquestes normes són el Codi Ètic i les Polítiques de Compliance Penal.

El model de gestió empresarial d’ALIER SA està basat en el compliment estricte de la llei i en la prevenció del risc penal en tots els aspectes implicats en l’exercici de la seva activitat.

Per això, compta des del 2015 amb un model de compliance que dota l’empresa d’un conjunt d’eines que tenen com a finalitat crear una veritable cultura de compliment normatiu.

El model de compliance d’ALIER SA és un sistema de prevenció, detecció, control i gestió del risc normatiu que afecta tots els membres de l’organització, sense distinció del càrrec o funció a l’organització.

NORMATIVA INTERNA DE COMPLIANCE

El Codi Ètic d’ALIER SA exposa el compromís i la responsabilitat ètica en la gestió, i la voluntat de desenvolupar-ne la gestió organitzativa amb integritat moral, honradesa, transparència i compliment amb la legalitat.

Les Polítiques de Compliance Penal constitueixen el cos normatiu intern a través del qual s’estableixen les normes de compliment obligat per a tota l’organització amb vista a la prevenció del delicte.

Les Polítiques de Compliance Penal d’ALIER són les següents:

● Política de Prevenció de Riscos Laborals.
● Política de Recursos Humans i Igualtat.
● Política Mediambiental i de Gestió de Residus.
● Política Fiscal.
● Política d’adquisició i alienació d’actius.
● Política de Gestió Urbanística, d’Inversions, Obres i Instal·lacions.
● Política de Conflicte d’Interessos i Gestió d’Oportunitats.
● Política Anticorrupció i suborns.
● Política de Regals i Invitacions.
● Política de Propietat Industrial i Intel·lectual i Lliure Competència.
● Política d’Ús de Mitjans Tecnològics i Seguretat de la Informació.
● Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

 

Formulari de denúncia

igualdad Y PREVENCIÓN
DE ACOSO

https://alier.com/wp-content/uploads/2022/03/Rectangle-447-1.jpg

igualdad Y PREVENCIÓN
DE ACOSO

Comptem amb un Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones,, amb el suport de la No discriminació.
Aquest pla es compon d‟un conjunt ordenat de mesures, detectant els punts forts i àrees de millora en matèria d‟igualtat.
Hem analitzat cada aspecte a través de dades quantitatives i qualitatives, aquestes ens han aportat informació rellevant sobre les condicions de la nostra plantilla de col·laboradors.

El nostre Protocol d’Actuació en situacions d’Assetjament és un document generat amb el compromís d’evitar que es produeixin situacions d’assetjament sexual i/o psicològic.
El Protocol defineix les conductes a prevenir, esmenta les mesures específiques a seguir, per donar llera a les denúncies o reclamacions que poguessin formular els qui creguin ser objecte de les esmentades conductes.
Tenim un procediment de recerca eficaç i àgil, garantint la confidencialitat i la protecció de la identitat de les persones afectades que intervinguin en el procés.

 

Formulari de denúncia