Bones pràctiques

  CANAL ÈTIC D'ALIER SA

  ALIER SA manté un fort compromís amb el compliment de la llei i dels seus valors ètics que es plasmen al Codi Ètic i les Polítiques de compliance d'ALIER SA, i que són de compliment obligat per a tots els membres de l'organització, sense cap distinció .

  ALIER és una organització empresarial que valora com un dels principals actius mantenir un alt estàndard de valors ètics d'integritat, excel·lència, sostenibilitat i protecció dels drets humans.

  No obstant això, aquests valors es poden veure compromesos per actuacions no desitjades per ALIER SA d'algun membre de l'organització o un tercer, persona jurídica o física, amb qui ALIER SA tingui relació comercial.

  Per mantenir de manera eficaç els estàndards de compliment que ALIER SA exigeix ​​a tots els seus membres i col·laboradors, és indispensable disposar d'un canal de comunicació i denúncia d'aquelles conductes contràries a la Llei, o contràries als valors i les polítiques de compliance d'ALIER SA .

  El Canal Ètic permet a qualsevol empleat, col·laborador o tercer aliè a lorganització comunicar o denunciar lexistència dun incompliment legal o de les Polítiques de compliance de ALIER SA.

  També permet que es pugui fer una consulta o sol·licitar solucionar un dubte sobre la interpretació o aplicació de la llei o de la normativa interna de compliance.

  El Canal Ètic és una eina per garantir l'eficàcia del model de compliance, per això és una via de comunicació exclusiva per a fets o conductes referides a incompliment normatiu, indicis delictius o infraccions de les Polítiques de Compliance.

  ALIER SA garanteix als usuaris del Canal Ètic el dret a la confidencialitat, el dret a no rebre represàlies i el dret a ser informat del resultat de la investigació.

  El Canal Ètic permet formular comunicacions o denúncies de forma anònima i, en tot cas, es garanteix la confidencialitat respecte de la persona denunciant.

  La comunicació amb el canal ètic té caràcter confidencial i el tractament de les dades es farà de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals.

  La comunicació amb el Canal Ètic es pot fer a través de l'adreça de correu electrònic canaletico@alier.com oa través del formulari digital habilitat aqui:

  FORMULARIO
  DE denúncia

  DOCUMENTACIÓ
  ADJUNTA

  Confirmació

  Política de privadesa del Canal Ètic:

  El contingut de la denúncia serà tractat amb la màxima discreció i confidencialitat, de conformitat amb la normativa vigent i amb la següent Política de Privadesa:

  El Responsable del tractament és ALIER, S.A. (“ALIER”), amb domicili social a l'Av. Diagonal 403, 6è 3a, 08008 Barcelona proveïda amb NIF nº A-08031544, telèfon +34 933042860 i correu electrònic canaletico@alier.com.

  La informació facilitada per l'informant es tractarà amb l'única finalitat d'investigar o gestionar la consulta o denúncia feta a través del Canal Ètic.

  La base legal per tractar aquestes dades és el compliment d’una obligació legal.

  Les dades que es facilitin a través del Canal Ètic s'han de conservar durant el termini de tres (3) mesos des de la formulació de la denuncia, llevat que calgui mantenir-les per l'obertura d'un procediment administratiu i/o judicial. Les dades personals que hi hagi al registre d'informacions rebudes i investigacions internes es conservaran durant el període necessari i proporcionat a efectes de complir amb la legislació i, en cap cas, per un període superior a deu (10) anys.

  La identitat de l'informant serà, en tot cas, reservada i no es comunicarà a les persones a què fan referència els fets denunciats ni a tercers. No es comunicaran les dades personals a tercers excepte que, si escau, calgui comunicar-les a les Forces i Cossos de Seguretat i/o, si escau, als Jutjats i Tribunals o altres Autoritats Competents.

  L'informant té dret a accedir a les dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes i a sol·licitar la limitació del tractament de les dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular. L'informant podrà exercir els drets referits anteriorment, en els termes i condicions previstos a la legislació vigent, al domicili social d'ALIER o sol·licitar-ho mitjançant l'enviament de correu electrònic a canaletico@alier.com. En cas que no s’obtingui una resposta satisfactòria i es vulgui formular una reclamació o obtenir més informació sobre qualsevol d'aquests drets, podeu acudir a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).