Bones pràctiques

  CANAL ÈTIC D'ALIER SA

  ALIER SA manté un fort compromís amb el compliment de la llei i dels seus valors ètics que es plasmen al Codi Ètic i les Polítiques de compliance d'ALIER SA, i que són de compliment obligat per a tots els membres de l'organització, sense cap distinció .

  ALIER és una organització empresarial que valora com un dels principals actius mantenir un alt estàndard de valors ètics d'integritat, excel·lència, sostenibilitat i protecció dels drets humans.

  No obstant això, aquests valors es poden veure compromesos per actuacions no desitjades per ALIER SA d'algun membre de l'organització o un tercer, persona jurídica o física, amb qui ALIER SA tingui relació comercial.

  Per mantenir de manera eficaç els estàndards de compliment que ALIER SA exigeix ​​a tots els seus membres i col·laboradors, és indispensable disposar d'un canal de comunicació i denúncia d'aquelles conductes contràries a la Llei, o contràries als valors i les polítiques de compliance d'ALIER SA .

  El Canal Ètic permet a qualsevol empleat, col·laborador o tercer aliè a lorganització comunicar o denunciar lexistència dun incompliment legal o de les Polítiques de compliance de ALIER SA.

  També permet que es pugui fer una consulta o sol·licitar solucionar un dubte sobre la interpretació o aplicació de la llei o de la normativa interna de compliance.

  El Canal Ètic és una eina per garantir l'eficàcia del model de compliance, per això és una via de comunicació exclusiva per a fets o conductes referides a incompliment normatiu, indicis delictius o infraccions de les Polítiques de Compliance.

  ALIER SA garanteix als usuaris del Canal Ètic el dret a la confidencialitat, el dret a no rebre represàlies i el dret a ser informat del resultat de la investigació.

  El Canal Ètic permet formular comunicacions o denúncies de forma anònima i, en tot cas, es garanteix la confidencialitat respecte de la persona denunciant.

  La comunicació amb el canal ètic té caràcter confidencial i el tractament de les dades es farà de conformitat amb la normativa de protecció de dades personals.

  La comunicació amb el Canal Ètic es pot fer a través de l'adreça de correu electrònic canaletico@alier.com oa través del formulari digital habilitat aqui:

  FORMULARIO
  DE denúncia

  DOCUMENTACIÓ
  ADJUNTA

  Confirmació

  Política de privadesa del Canal Ètic:

  Les dades personals que tractem són les facilitades per l'usuari del Canal Ètic relatives al seu nom, cognoms i adreça de correu electrònic, i qualsevol altra dada que s'inclogui a la comunicació. Les dades les facilita l'usuari a través del formulari digital o del correu electrònic facilitat a aquest efecte. La informació facilitada es tractarà amb l'única finalitat d'investigar o gestionar la consulta o denúncia realitzada a través del Canal Ètic. és l'interès d'ALIER SA de complir amb la llei i amb la normativa continguda al Codi Penal de responsabilitat penal de les persones jurídiques. Les dades que es facilitin a través del Canal Ètic es conservaran el temps necessari per investigar i resoldre la denúncia i fins a la prescripció o finalització de les accions legals que es puguin derivar. En qualsevol altre cas, les dades s'eliminaran transcorregudes un any des de la recepció. Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que sigui necessari per a la tramitació dels procediments judicials que siguin procedents. Els usuaris del Canal Ètic tenen dret a accedir a les seves dades personals objecte de tractament, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o sol·licitar la seva supressió quan no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides; a més, pot exercir el dret d'oposició i limitació del tractament i la portabilitat de les dades. Podeu realitzar les sol·licituds del tractament de dades al correu electrònic canaletico@alier.com